C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Cải cách hành chính xã Lộc Vĩnh năm 2021
Ngày cập nhật 19/01/2021

          Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính xã Lộc Vĩnh năm 2021.

          Kế hoạch xác định mục tiêu, yêu cầu như sau:

          Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc của UBND xã năm 2021, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại UBND xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tạo chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu.

          Xác định rõ trách nhiệm của người đững đầu cơ quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC 2021 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2021; Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn liền với quản lý nhà nước theo TCVN ISO 9001:2015 trong công tác CCHC; Chủ động nghiên cứu, sáng tạo và áp dụng có hiệu quả các giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

          Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định 07 nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC năm 2021 cần tập trung thực hiện, đó là:

          1. Cải cách thể chế;

          2. Cải cách Thủ tục hành chính;

          3. Cải cách tổ chức bộ máy;

          4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức;

          5. Cải cách tài chính công;

          6. Về hiện đại hóa nền hành chính;

          7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành.

          Các ban ngành, bộ phận chuyên môn có liên quan thuộc UBND xã căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, có những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, các ban ngành có liên quan chủ động báo cáo UBND xã (qua bộ phận Văn phòng UBND xã) xem xét, tham mưu UBND xã quyết định điều chỉnh, bổ sung./.

Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.417
Truy cập hiện tại 305