Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nghị quyết về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 06/08/2018

Nghị quyết về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LỘC VĨNH

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

           Sau khi xem xét Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân xã; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn xã năm 2018.

Hội đồng nhân dân xã nhấn mạnh một số nội dung sau:

           Nhằm chủ động tạo bước đột phá, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành một cách tập trung, quyết liệt, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, phát huy vai trò tích cực, đạt kết quả cao nhất về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

           1. Tập trung các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp; chú trọng công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng.

- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, mở rộng, nâng cao chất lượng một số loại hình dịch vụ du lịch biển nhằm thu hút du khách.

- Khuyến khích nhân dân tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt cần nhân rộng mô hình may gia công công nghiệp tại nhà.

           - Tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực phát triển sản xuất, chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất Hè Thu đạt năng suất, sản lượng cao, đồng thời thu hoạch diện tích lúa trước mùa mưa bão. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi diện tích đất trồng lúa thiếu nước; trồng và chăm sóc các loại cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, tận dụng tối đa quỹ đất để sản xuất nhằm hạn chế diện tích bỏ hoang. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ sản xuất Đông Xuân 2018 - 2019.

           - Tăng cường công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm vụ Thu; vận động nhân dân tiếp tục nhân rộng mô hình chăn nuôi theo hình thức gia trại góp phần ổn định tổng đàn.

           - Khuyến khích nhân dân tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải hoán và đóng mới phương tiện khai thác đánh bắt phù hợp với từng loại ngành nghề; định hướng chuyển đổi nghề trong lĩnh vực khai thác biển. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch, hoàn chỉnh các phương án, phòng chống lụt bão nhằm chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại mức thấp khi có tình huống xảy ra.

- Tăng cường chỉ đạo công tác PCCCR, bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy rừng xảy ra, hạn chế tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng cộng đồng.

           2. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng ngân sách theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, tích cực huy động, bồi dưỡng nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ; thực hiện tiết kiệm chi theo quy định của Nhà nước.

3. Tập trung phối hợp đẩy nhanh công tác GPMB, bồi thường và hỗ trợ tái định cư đối với các dự án đang được triển khai trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý quy hoạch.

           - Đẩy mạnh các giải pháp giải quyết dứt điểm công tác GPMB để thực hiện các dự án như Phong Phú, Minh Viễn; chủ động lắng nghe nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng từ nhân dân để các dự án được triển khai thực hiện đúng thời gian.

           - Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và trật tự xây dựng; tiếp tục ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, khai thác tài nguyên trái phép. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

          4. Nâng cao năng lực thực thi và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện Phú Lộc, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

           - Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo mọi điều kiện thuận lợi về giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức. Đề cao trách nhiệm của các ban ngành thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đúc việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với nhân dân, nâng cao chất lượng tuyên truyền.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động điều hành.

           5. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống đến với nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng xã hội hóa giáo dục, chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới 2018 - 2019, phấn đấu xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

           Thực hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng chính sách thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của quê hương, đất nước. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo, giới thiệu việc làm. 

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa nhà tạm, quỹ ngày vì người nghèo...; tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu giảm hộ nghèo trong năm.

           7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối nội chính, tăng cường phối kết hợp giữa các lực lượng trong công tác nắm tình hình ANCT, TT ATXH trên địa bàn, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự việc khi có tình huống xảy ra. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ nhằm ngăn chặn và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

           Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu khám và giao quân năm 2019; quan tâm công tác chính sách hậu phương quân đội và giải quyết chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân xã triển khai Nghị quyết đến các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả.

           2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các đại biểu HĐND xã phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

           3. Hội đồng nhân dân xã kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Lộc Vĩnh khóa XI, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 8 năm 2018./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 357.766
Truy cập hiện tại 220