Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày cập nhật 12/01/2021

Ngày 29/12/2020, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 4274/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

          Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ huyện Phú Lộc về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, là năm tiếp tục thực hiện các mục tiêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, Kế hoạch 120-KH/HU, ngày 29/4/2020 của Huyện ủy về Uyệnthực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Phú Lộc phát triển nhanh, mạnh và bền vững,Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, với các nội dung cụ thể sau:

  1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
  2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ huyện Phú Lộc. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua do Tỉnh phát động như “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; “Huế - bốn mùa hoa”, “Làm cho Huế đẹp hơn...”. Tuyên dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu có nhiều cống hiến trong lao động và học tập theo phương châm "Tìm người để tôn vinh".

          3. Quyết tâm thực hiện Kế hoạch 120-KH/HU, ngày 29/4/2020 của Huyện ủy về Uyệnthực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

         4. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình trọng điểm:

         - Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch.

         - Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm

         - Chương trình cải cách hành chính.

         - Chương trình phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

         -Chương trình phát triển đô thị.

          5. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy lùi bệnh quan liêu, tham nhũng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

         6. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thật sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; lưu ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         7. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các khối thi đua từ huyện đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn huyện và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

          8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

 

         9. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

V.Toán (theo phuloc.thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 432.032
Truy cập hiện tại 5