Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND XÃ LỘC VĨNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Ngày cập nhật 11/01/2019

          Ngày 27/12/2018 UBND xã Lộc Vĩnh ban hành Kế hoạch số: 42/KH-UBND về Cải cách hành chính năm 2019 với những nội dung sau:

 

          I. MỤC TIÊU:

          1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn bộ đảng viên, cán bộ công chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của chương trình cải cách hành chính xã, huyện, tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

          2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, bảo đảm thực hiện 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí. Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

          3. Củng cố, nâng cao chất lượng, cách thức tổ chức hoạt động để bảo đảm thực chất cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC ở xã và triển khai có hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

          4. Các ban ngành của xã phải coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành; là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua cuối năm đối với tập thể, cán bộ, công chức.

          5. Lãnh đạo UBND xã cần tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đúng thời gian đã xác định.

          6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành những văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo 100% các văn bản QPPL của UBND xã được thẩm định trước khi ban hành; 100% các văn bản QPPL được kiểm tra, 2 tự kiểm tra theo thẩm quyền sau khi ban hành, tổ chức thực hiện; phấn đấu hồ sơ tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%; nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về kết quả giải quyết TTHC và thái độ của công chức tại Bộ phận TN&TKQ của xã đạt 100%

          7. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; đảm bảo 100% quy định thủ tục hành chính không gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức và công dân được thực hiện tại bộ phận “Một cửa”; 100% TTHC được cập nhật, bổ sung mới được công khai tại bộ phận “Một cửa” của UBND xã.

          8. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “Một cửa” ở xã được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, văn hóa công sở và trình độ tin học; duy trì 100% CBCC sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc.

          9. Duy trì hoạt động Trang thông tin diện tử xã Lộc Vĩnh, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. 100% các văn bản, tài liệu được trao đổi trên môi trường mạng và có ứng dụng chữ ký số.

          10. 100% các TTHC được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2015; 100% các TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã. Cố gắng áp dụng một số TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đảm bảo 100 % UBND cấp xã duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

          II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019:

           Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tại UBND xã giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện nghiêm việc xây dựng Kế hoạch CCHC của UBND xã và phân công cụ thể các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác CCHC theo ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Thường xuyên kiểm tra việc công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC theo quy định.

          1. Cải cách thể chế:

           a)Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật ban hành kịp thời, có chất lượng, phù hợp các quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 3 biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành; Nghi định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của văn phòng chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

            b) Tiếp tục rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quy định không còn phù hợp, chồng chéo; tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

           2. Cải cách thủ tục hành chính:

          a)Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; nhằm đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng đi vào nề nếp, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới theo quy định, công khai, minh bạch các thủ tục hành 3 chính, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của xã trong năm 2019. Thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của xã theo đúng quy định.

          b) Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về phục vụ của cơ quan hành chính xã đạt trên 100% trong năm 2019.

          c) Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các ban ngành liên quan trong giải quyết TTHC đối với cơ quan, tổ chức và công dân, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện TTHC

          d) Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Rà soát xây dựng các quy trình liên thông trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch 4 - Củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động, đảm bảo việc giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã theo đúng quy trình và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đảm bảo giải quyết TTHC có hiệu quả.

          3. Cải cách tổ chức bộ máy:

          a) Triển khai thực hiện sắp xếp lại tổ chức các ban ngành, đảm bảo cơ cấu hợp lý theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính và rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của ban ngành chuyên môn và bổ sung Quy chế làm việc của UBND xã, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

          b) Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp; thực hiện có hiệu quả công tác phối kết hợp giữa ban ngành chuyên môn với nhau của Uỷ ban nhân dân xã trong giải quyết thủ tục hành chính.

          c) Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát trực tiếp của tổ chức, công dân đối với chính quyền cơ sở, gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh 34 thực hiện dân chủ cơ sở.

          d) Tiếp tục thực hiện áp dụng chính sách tinh giản biên chế của UBND xã theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế tại xã nhà.

          4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

          a) Xây dựng, sắp xếp bố trí CBCC có đủ trình độ, năng lực, đạo đức, tác phong để thi hành công vụ; tiếp tục thực hiện chính sách thu hút người có trình độ về công tác tại bộ phận cải cách hành chính; gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39/NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

          b) Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, bằng các hình thức phù hợp, có trình độ chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ cho công chức đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, 5 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức thiếu bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức kém, không đủ năng lực công tác. Đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo nguyên tắc cạnh tranh.

          c) Bên cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng làm việc, xử lý tình huống, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước nhằm thực hiện tốt Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế ứng xử của CBCCVC trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 07/01/2014 của UBND huyện về tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc; Gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ; Chỉ thị số 26-CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 21-CT-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách công vụ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

          d) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chính trị từng bước nâng cao trình độ trên chuẩn, ưu tiên cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.

          đ)Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; kịp thời tuyên dương, khen thưởng CB, CC có tinh thần tận tụy phục vụ, đồng thời, xử lý nghiêm đối với CB, CC sai phạm và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những CB, CC thoái hóa, biến chất.

          e) Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa công sở và cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, thực thi công vụ.

          5. Cải cách tài chính công:

          - Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy 6 định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện;

          - Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và y tế. - Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và kế hoạch phòng chống lãng phí.

          6. Hiện đại hoá nền hành chính:

          a) Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Triển khai thực hiện về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của UBND xã từ lãnh đạo đến các ban ngành chuyên môn; bảo đảm xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, giúp lãnh đạo nắm bắt thông tin kịp thời, kiểm tra công việc và bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Triển khai việc hoạt động trang thông tin điện tử UBND xã có hiệu quả.

          b) Thực hiện đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan UBND xã trong công tác quản lý, điều hành

          c) Khai thác, sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử dùng chung của huyện; xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của xã về cải cách hành chính. d) Quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” “ một cửa liên thông” tại UBND 7 xã qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ,tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc.

          7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

          - Thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lộc, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Huyện ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/8/2016 của HĐND huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 21/NQ-ĐU ngày 22/12/2016 của Đảng ủy xã Lộc Vĩnh về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 ngoài ra cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành nhà nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện CCHC tại đơn vị; xác định và đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trước cấp ủy Đảng trong triển khai, thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính; phải đảm bảo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

           - Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tại Nghị quyết 02-NQ/TU và Nghị quyết 03 NQ/HU nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước và ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có sáng kiến hay trong thực hiện CCHC; phát hiện, xử lý kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện chậm trễ, yếu kém, những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc cho tổ chức và công dân. Gắn việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước với việc thực hiện sâu rộng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và công việc cụ thể được xác định tại kế hoạch, UBND xã giao trách nhiệm cho cán bộ công chức chuyên môn tổ chức thực hiện như sau:

          1. Văn phòng - Thống kê UBND xã: Tham mưu đề xuất đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã; tiếp tục hoàn thiện nâng cấp và nhân rộng việc ứng dụng hệ thống Văn phòng điện tử trong tác nghiệp, điều hành. Triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này; thường xuyên kiểm 8 tra, đôn đốc và định kỳ hàng tháng, quý, báo cáo kết quả thực hiện CCHC về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

          2. Tư pháp - Hộ tịch: Tham mưu UBND xã thực hiện nội dung cải cách thể chế, thực hiện quản lý việc ban hành, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của xã đã ban hành; tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính và xử lý các vướng mắc, kiến nghị về quy định hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

          3. Văn hóa - Xã hội: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện kế hoạch trên phạm vi toàn xã; tuyên truyền về CCHC. Phối hợp với Văn phòng UBND xã triển khai, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính.

          4. Địa chính - xây dựng: Áp dụng công việc CCHC vào trong lĩnh vực chuyên môn, kiến nghị về quy định hành chính nhằm đơn giản hóa thủ TTHC liên quan đến lĩnh vực phụ trách

          5. Kế toán - Ngân sách: Chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách tài chính công. Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện việc thực hiện cơ chế tự chủ về kinh phí của UBND xã. Lập dự trù kinh phí thực hiện CCHC năm 2019, báo cáo UBND xã phê duyệt và phân bổ phục vụ công tác CCHC để thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC trên địa bàn xã.

 

X. Bảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 357.900
Truy cập hiện tại 239