Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 09/04/2021
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 05/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-HĐPBGDPL về tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn cán bộ, Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các quy định pháp luật liên quan và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Qua đó động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Yêu cầu đặt ra đó là hoạt động tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của các cấp, các ngành được thực hiện phối hợp, lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các ngành, địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và thống nhất với kế hoạch triển khai công tác bầu cử của huyện; công tác tổ chức tuyên truyền bảo đảm đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến gồm: Tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; kết quả bầu cử; những vấn đề mang tính pháp lý được dư luận xã hội quan tâm trong công tác bầu cử.

 

Triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể, chú trọng một số hình thức như sau: Tiếp tục quán triệt nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan; tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử các cơ quan, địa phương, qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn và hệ thống thông tin lưu động; phát hành các tài liệu tuyên truyền chuyên đề về phục vụ bầu cử; lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ./.

   
 
Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 05/03/2021 6:49:PM

Ngày 05/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-HĐPBGDPL về tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn cán bộ, Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các quy định pháp luật liên quan và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Qua đó động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Yêu cầu đặt ra đó là hoạt động tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của các cấp, các ngành được thực hiện phối hợp, lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các ngành, địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và thống nhất với kế hoạch triển khai công tác bầu cử của huyện; công tác tổ chức tuyên truyền bảo đảm đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến gồm: Tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; kết quả bầu cử; những vấn đề mang tính pháp lý được dư luận xã hội quan tâm trong công tác bầu cử.

Triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể, chú trọng một số hình thức như sau: Tiếp tục quán triệt nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản liên quan; tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử các cơ quan, địa phương, qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn và hệ thống thông tin lưu động; phát hành các tài liệu tuyên truyền chuyên đề về phục vụ bầu cử; lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ./.

 

Văn Toán (theo phuloc.thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 432.075
Truy cập hiện tại 2