C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ công chức gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số
Ngày cập nhật 12/01/2021

          Ngày 31/12/2020, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 4294/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ công chức gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số

          Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

          Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

          Tổ chức quán triệt ngay các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị tới các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị.

          Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3244/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh, kế hoạch chương trình trọng điểm CCHC năm 2021 của UBND huyện.

          Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 13/4/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Lộc về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 742/KH-UBND ngày 14/3/2018 UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

          Triển khai rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo theo lộ trình quy định của Chính phủ tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020.

         Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng biên chế viên chức, công chức và số lượng người làm việc theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về tuyển dụng công chức, viên chức, thuyên chuyển viên chức, công chức theo đúng quy định của pháp luật.

          Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn gắn với thực hiện đánh giá, xếp loại công tác CCHC, xếp loại thi đua khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn; thực hiện tuyển dụng chức danh lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm, nâng cao đạo đức công vụ thông qua tuyên truyền, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ và bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          Xây dựng kế hoạch học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, dân vận chính quyền trên địa bàn huyện.

          Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân; về văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

          Thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo phương châm “thân thiện – đúng hẹn – đơn giản”; đảm bảo các nguyên tắc, trách nhiệm trong giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, Kế hoạch số 3798/KH-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện về triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

          Xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC và đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị về CCHC trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

          Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo phương châm "4 không 1 có": "Làm việc không giấy tờ - Hội họp không tập trung - Dịch vụ công không gặp mặt - Thanh toán không dùng tiền mặt - Dữ liệu có chuyển đổi số".

          Tập trung triển khai chuyển đổi số trong dịch vụ công, trước hết là áp dụng e-form (biểu mẫu điện tử), đảm bảo thông tin của công dân, tổ chức được tự động nhập vào e-form khi nộp hồ sơ trực tuyến, làm cơ sở để hình thành, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo hướng từ phân tán đến tập trung.

          Thường xuyên rà soát, cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính (quy trình ISO 9001:2015) vào hệ thống một cửa điện tử. Bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tiến độ giải quyết trên hệ thống. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích.

          Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị này và Quy định của UBND tỉnh về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn, các quy định về đạo đức, văn hóa khi giao tiếp. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính tổ chức, kỷ luật, kỷ cương và thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật và không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị khi có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

          Phòng Nội vụ:  Có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này tại các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn; đồng thời, tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành; chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trong việc tham mưu, đề xuất UBND huyện, Huyện ủy tổ chức thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, bộ máy UBND xã, thị trấn; tinh giản biên chế theo đúng quy định. Báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét trách nhiệm của người đứng đầu     cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn chưa thực hiện các văn bản của UBND tỉnh, UBND huyện về đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và giải trình với Nhân dân. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ Công tác về kiểm tra công vụ. Tham mưu UBND huyện lấy kết quả công tác CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này với UBND huyện theo quy định.

         Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả, chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện; triển khai các Hệ thống thông tin nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện; trách nhiệm tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức; thực hiện chương trình công tác của UBND huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện có hiệu quả các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính; tiếp tục thực hiện dịch vụ bưu chính công ích có hiệu quả trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

          Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chủ trì, tham mưu UBND huyện thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp để tăng số lượng đơn vị sự nghiệp thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên và số đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo lộ trình quy định.

         Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình.

          Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đặc biệt là việc tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC về đẩy mạnh giải quyết TTHC, tiếp nhận TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

          Thông tin, tuyên truyền nhân rộng và phổ biến các gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt”, các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong công việc của các cá nhân, tổ chức, đơn vị; phát hiện, phản ánh và đưa tin kịp thời những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện./.

V.Toán (theo phuloc.thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.458
Truy cập hiện tại 316