Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn xã Lộc Vĩnh năm 2021
Ngày cập nhật 17/12/2020
Tuyên truyền CCHC

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND Tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn xã Lộc Vĩnh năm 2021. Thực hiện Kế hoạch số 5407/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2021; Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã năm 2021, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của xã đối với cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính nhà nước (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên trang thông tin điện tử xã.

- Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, thông qua các ứng dụng phổ biến như: Zalo, Facebook của xã để hiệu quả truyền thông được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

2. Yêu cầu:

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của UBND xã đã được phê duyệt, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cải cách hành chính và kiểm soát Thủ tục hành chính.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm của xã được phê duyệt và ban hành. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước… đồng thời, bám sát các Chương trình, Nghị quyết của cấp trên về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC. Lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác CCHC.

- Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kết hợp với nội dung CCHC; trọng tâm là tuyên truyền về tình hình triển khai Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)....

- Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát TTHC về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại cơ quan, địa phương và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác CCHC.

- Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giữa cấp huyện với cấp xã trên địa bàn; vị trí, vai trò, mục đích và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại UBND xã; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc của người dân.

- Phổ biến các vấn đề cần biết liên quan các bước thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu…

- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” được phê duyệt theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Các bộ phận chuyên môn liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính ở cấp xã, Quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, ngành Trung ương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã để công bố kịp thời các thủ tục hành chính theo quy định, đồng thời phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tiến hành xây dựng quy trình trên hệ thống dịch vụ công.

- Thực hiện công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.

- Phối hợp tổ chức các buổi quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

- Tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử xã, hệ thống đài truyền thanh của xã, lực lượng đoàn viên thanh niên trẻ trong việc truyền tải các thông tin, hoạt động liên quan đến Cải cách hành chính.

- Tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua việc phát hành tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích, bìa hồ sơ liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, nghiên cứu, phát huy và khai thác có hiệu quả các tiện tích của mạng xã hội có nhiều người dùng (như Zalo, Facebook, ...) trong việc tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC năm 2021 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. Giao trách nhiệm bộ phận Văn phòng - Thống kê UBND xã phối hợp với bộ phận Tài chính - Kế toán xây dựng dự toán cụ thể trình UBND xã xem xét, phê duyệt theo quy định.

2. Văn phòng - thống kê UBND xã căn cứ các nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm để triển khai thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng - Thống kê UBND xã:

- Thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đúc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại UBND xã, bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính UBND xã.

- Thường xuyên đăng tải và nâng cao chất lượng nội dung tin bài về các chuyên đề, chuyên mục thủ tục hành chính về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cập nhật kịp thời các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin.

- Chủ trì thực hiện về công tác cải cách hành chính có nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp trong các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính trên địa bàn xã.

- Theo dõi, đôn đúc, tổng hợp, đánh giá định kỳ hàng quý, năm về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND xã điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp và báo cáo gửi UBND huyện theo quy định.

- Phối hợp với cán bộ, công chức, cơ quan liên quan, các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính. Tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính theo từng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

2. Văn hóa thông tin xã:

- Chủ động phối hợp với bộ phận Văn phòng - thống kêUBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch để tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp nhằm kịp thời phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Phối hợp với các bộ phận: Văn phòng - Thống kê xã, Tư pháp - Hộ tịch xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác CCHC.

- Hướng dẫn việc thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Phối hợp với công chức Văn phòng - thống kê phụ trách cải cách hành chính tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính.

3. Tư pháp - Hộ tịch xã:

Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách TTHC với CCHC và công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan về đổi mới hệ thống chính, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp.

4. Tài chính - Kế toán:

 Trên cơ sở Kế hoạch này, bộ phận Tài chính - Kế toán chủ động cân đối, thực hiện công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và dự toán kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước của đơn vị từ đầu năm để tổ chức thực hiện.

5. Các ban ngành, bộ phận liên quan:

- Trên cơ sở Kế hoạch này, cán bộ, công chức có trách nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương để chủ động tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác cải cách hành chính.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan cấp huyện, các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tổ chức tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.453
Truy cập hiện tại 314