C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn xã Lộc Vĩnh
Ngày cập nhật 14/08/2020

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn xã Lộc Vĩnh. Theo đó, mục đích việc ban hành kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2020/NĐ-CP) theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; Làm chuyển biến mạnh mẽ hơn tư duy của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức thuộc các ban ngành UBND xã đối với phương thức sử dụng công nghệ thông tin và chữ ký số cá nhân chuyên dùng trong giải quyết, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý của văn bản điện tử để người dân, doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn phương thức giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến bằng văn bản điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan Nhà nước bằng văn bản giấy nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kế hoạch cũng nêu rõ 04 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian đến, đó là:

1. Công tác phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, công chức; đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã.

2. Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để phục vụ cho việc thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến.

3. Phục vụ hoàn thiện Dịch vụ công trực tuyến.

4. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thi hành.

Để thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch, cần có sự phối hợp tuyên truyền của các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội liên quan để triển khai có hiệu quả các nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, các bộ phận chuyên môn tham mưu UBND xã thực hiện tốt các nội dung liên quan.

Văn Toán

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.300
Truy cập hiện tại 290