C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Lộc Vĩnh
Ngày cập nhật 11/02/2022

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, UBND xã Lộc Vĩnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND Cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Lộc Vĩnh. Với mục tiêu: 

 • Tập trung triển khai thực hiện tốt 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
 •  Đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.
 • Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.
 • Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu hàng năm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 4592/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND huyện Phú Lộc Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 26/7/2021 của Huyện ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025;
 •  Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu trong công tác cải cách của UBND xã.
 • Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của xã lên nhóm khá.

Bên cạnh đó cũng đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Cải cách hành chính năm 2022:

 • Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
 • Cải cách thủ tục hành chính
 • Cải cách tổ chức bộ máy; chế độ công vụ, công chức; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
 • Cải cách tài chính công
 • Hiện đại hóa nền hành chính
 • Tổ chức chỉ đạo, điều hành

Các ban ngành, bộ phận chuyên môn có liên quan thuộc UBND xã căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, thời gian quy định.

Văn Toán

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 235.832
Truy cập hiện tại 159