Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã năm 2021
Ngày cập nhật 22/01/2021

Ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân xã Lộc Vĩnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND Triển khai hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động tại UBND xã năm 2021. Với mục đích đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được thực hiện theo quy trình đảm bảo khoa học, phù hợp với Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là HTQLCL); Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã trong hoạt động duy trì và cải tiến, mở rộng HTQLCL, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại UBND xã; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi và đôn đúc trong quá trình giải quyết công việc, thực hiện đánh giá nội bộ tại cơ quan UBND xã (các bộ phận liên quan) thuộc phạm vi áp dụng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Đảm bảo mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về TTHC đạt trên 90%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 90%. Đồng thời yêu cầu các ban ngành, bộ phận liên quan tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã đối với hệ thống tài liệu đã ban hành; Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; quy trình nội bộ trong cơ quan theo các văn bản quy định và hướng dẫn của ngành chuyên môn, phù hợp với tình hình thực tế; Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian giải quyết của từng công chức phụ trách, trách nhiệm của từng bộ phận trong quy trình giải quyết công việc.

Kế hoạch cũng đề ra 10 nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cần tập trung thực hiện trong năm 2021 nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; phân công cụ thể cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành. Các ban ngành, bộ phận chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo Kế hoạch này đảm bảo thời gian quy định.

Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 358.194
Truy cập hiện tại 272