Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ
Ngày cập nhật 06/06/2018

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3628/ UBND-TP yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và địa phương tổ chức đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ theo Quyết định số 2306/QĐ-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, các cơ quan, địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến về phòng, chống bạo lực gia đình và pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về bạo lực gia đình, nhất là bạo lực gia đình đối với phụ nữ và nâng cao tính chủ động sử dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở khi xảy ra bạo lực gia đình.

Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm thi hành nghiêm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời hướng dẫn và tổ chức triển khai việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018). Trong đó, chú trọng phổ biến pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, quan tâm đến các vấn đề về bạo lực gia đình đối với phụ nữ trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước...

 Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở, chú trọng kỹ năng hòa giải các các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, nhất là bạo lực gia đình đối với phụ nữ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng hòa giải các các vụ bạo lực gia đình cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở nhằm bảo đảm việc hòa giải các vụ bạo lực gia đình được thực hiện đúng quy định pháp luật, không xâm phạm các quyền cơ bản của con người, của phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ hòa giải thực hiện hòa giải các vụ bạo lực gia đình, nhất là các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhất là công tác hòa giải ở cơ sở các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại địa phương từ năm 2014 đến hết năm 2018...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp trong thực hiện một số quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

                                                                                                                                                                                         Văn Toán (theo thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 357.981
Truy cập hiện tại 246