Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Ngày cập nhật 06/06/2018

          Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin (kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2016) và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/4/2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 10/5/2017 tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin (sau đây gọi tắt là Nghị định số 13/2018/NĐ-CP).

          Để thực hiện có hiệu quả các văn bản nêu trên và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành Luật ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành; UBND huyện đã ban hành Công văn số 1517/UBND-TP ngày 10 tháng 5 năm 2018 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện; theo đó, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          1. Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung của quy chế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 34 của Luật (có thể tham khảo dự thảo Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp tại mục Chỉ đạo điều hành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp).

          2. Bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình.

         a) Căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân.

         b) Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu.

          c) Lập, cập nhật, công khai Danh mục thông tin phải được công khai (Danh mục này phải được đăng tải công khai trước khi Luật có hiệu lực 30 ngày theo quy định tại mục 2 Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tổ chức xây dựng Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

          3. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

         Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                                                                                                                                    Văn Toán (theo phuloc.thuathienhue.gov.vn)

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 357.941
Truy cập hiện tại 244