Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (đến ngày 22/02/2021)
Ngày cập nhật 08/03/2021

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 309/STP-XDKTVBQPPL về việc rà soát, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Sở Tư pháp đã rà soát, hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (đến ngày 22/02/2021); nội dung các văn bản được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (mục Niêm yết - Thông báo);

Theo đó, danh mục văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực pháp luật có 107 văn bản (02 Luật; 01 Pháp lệnh; 01 Nghị quyết; 80 Nghị định; 23 Thông tư).

Trân trọng thông báo để quý cơ quan, địa phương biết, truy cập theo địa chỉ Internet nêu trên để nghiên cứu, sử dụng văn bản, phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân./.

Văn Toán

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 432.022
Truy cập hiện tại 6