C:\Fportal\PhuLoc\locvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai Chương trình trọng điểm 2019 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày cập nhật 10/01/2019
          Ngày 28/12/2018 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4643/KH-UBND về triển khai Chương trình trọng điểm 2019 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

         Theo đó, mục tiêu Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2019 của UBND huyện, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.  Tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính kiểu mẫu; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở, nơi cư trú, địa điểm công cộng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong CCHC, từng bước thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Huyện ủy Phú Lộc về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

          Các chỉ tiêu chủ yếu:

          1. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chínhquy định khung của Chính phủ, hướng dẫn UBND tỉnh; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố đảm bảo theo lộ trình của UBND tỉnh.

          2. 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định. 100% cơ quan hành chính bố trí cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm khi được phê duyệt; 100% đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm theo danh mục vị trí việc làm của huyện Phú Lộc được UBND tỉnh phê duyệt. 100% công chức, viên chức được tuyển dụng theo nguyên tắc cạnh tranh. Triển khai thí điểm thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.

          3. 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các thể chế được ban hành.

          4. 100% thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng tại các cơ quan, đơn vị được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, quyền tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về TTHC đạt trên 85%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 85%.

          5. Đảm bảo 100% điều kiện trang thiết bị điện tử để phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quyết định công bố của UBND tỉnh. Phấn đấu tối thiểu 30% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận TN&KTQ  được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải thực hiện giao dịch 100% mức độ 3, mức độ 4.

          6. 100% cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông 4 cấp trên phần mềm quản lý và điều hành. 100% các cơ quan, đơn vị có hệ thống mạng thông tin nội bộ, các văn bản, tài liệu chính thức (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định) trao đổi giữa cơ quan, đơn vị được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối cổng dịch vụ công thống nhất toàn tỉnh và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức độ 3, 4.

          7. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch CCHC năm 2019 phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Thực hiện kiểm tra công tác CCHC ít nhất 30% cơ quan, đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra công tác CCHC trong nội bộ và các đơn vị, bộ phận thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực.

          8. 100% các cơ quan hành chính từ huyện đến cấp xã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), quản lý chất lượng theo hệ thống ISO điện tử.

          9. 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn đánh giá, xếp loại về chỉ số CCHC, chỉ số chính quyền điện tử, chỉ số chất lượng hoạt động năm 2019.

                                                                                                                                                                                             Theo phuloc.thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 357.821
Truy cập hiện tại 229